Ażeby ułatwić ‚rodzicom robotę i dostarczyć im mate­riału do tego rodzaju zabaw, pozwoliłam sobie umieścić tu przykładowo kilka, dla każdego wieku, zabaw z cen­nego zbioru „Zabaw dydaktycznych dla przedszkoli” Zo­fii Bogdanowicz , oczywiście z pewnymi modyfikacjami niezbędnymi dla rodziców. Są one ułożone wg grup wie­kowych dzieci oraz wg grup zależnie od cel u dydaktycz­nego. I tak w grupie pierwszej — mieszczą się zabawy, których przebieg wymaga od dzieci spostrzegania, za­uważania różnych cech przedmiotów, w drugiej — za­bawy, których celem jest’ utrwalanie pojęć i stosunków liczbowych, w trzeciej — zabawy, które wpływają na utrwalanie wiadomości dzieci o otoczeniu społecznym i przyrodniczym, wreszcie w czwartej — znajdują się za­bawy usprawniające i korygujące mowę dziecka.